RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W HMS SP. Z O.O. SP.K. W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

ZAKRES STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest HMS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tczewie Ul. Jagiellońska 55U, 83-110  Tczew. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową poprzez adres e-mail: biuro@hms-steel.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

HMS przetwarza dane osobowe zbierane wyłącznie w celu pozyskania klientów/dostawców, realizacji procesów związanych z ofertowaniem, zamówieniem/umową i obsługi oferowanych usług oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, tj.: przetwarzanie odbywa się odpowiednio:

 1. a) na podstawie zgody osoby, której prawa dotyczą
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy
 3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. b) podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, zapewnia poufność i dostęp do informacji o przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Dysponujecie Państwo następującymi prawami, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • edycji (poprawiania, sprostowania) danych osobowych,
 • usunięcia – w przypadkach przewidzianych przez prawo – danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@hms-steel.pl