EU Projects

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu UDG-SPE.04.2023/145

Fundusze Europejskie
PROJEKT GRANTOWY – PKX2022 „Projekt i budowa innowacyjnej komory starzeniowej umożliwiającej odzysk energii elektrycznej ze światła emitowanego podczas przeprowadzanych badań, dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych”

HMS sp. z o.o. realizuje PKX2022 – Projekt i budowa innowacyjnej komory starzeniowej umożliwiającej odzysk energii elektrycznej ze światła emitowanego podczas przeprowadzanych badań, dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych” w ramach projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” korzystając ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez Innowacje. Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o powierzenie grantu nr EX/54/02/2022
Cel projektu: Projekt i budowa innowacyjnej komory starzeniowej umożliwiającej odzysk energii elektrycznej ze światła emitowanego podczas przeprowadzanych badań, dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych
Planowane efekty: zmniejszenie energochłonności procesów poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Całkowita wartość  projektu: 198 000 zł netto
Całkowita wartość dofinansowania: 148 500 zł netto
Fundusze Europejskie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

↓ Pobierz PDF
Fundusze UE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, PODDZIAŁANIE 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

↓ Pobierz PDF
Fundusze Europejskie

PROJEKT GRANTOWY „SPEKTRUM. POMORSKI SYSTEM USŁUG DORADCZYCH”

HMS sp. z o.o. sp. k. korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/274.

↓ Pobierz PDF
↓ Pobierz PDF